سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد فاضل اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه
صالح یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه استفاده از ارتباطات در بسیاری از خودروها جهت جلوگیری از تصادف مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات زنجیره ای به تصادفاتی اطلاق می شود که چندین خودرو از عقب با یکدیگر برخورد نمایند. در این مقاله تاثیر ارتباطات بی نخودرویی در کاهش ای نگونه تصادفات با استفاده از روابط تحلیلی و شبی هسازی مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از ارتباطات مخابراتی بین خودروها منجر به تامین زمان اضافی برای عک سالعمل راننده م یگردد و در نتیجه احتمال بروز تصادفات کاهش م ییابد. نتایج ارزیابی انجا مشده نشان می دهد که تجهیز وسایل نقلیه به تجهیزات رادیویی با برد کوتاه مانندDSRC به طرز قابل توجهی احتمال تصادف را کاهش م یدهد، به نحوی که حتی در صورت افزایش چگالی خودروها احتمال افزایش تصادف کاهش م ییابد. به علاوه با افزایش تعداد خودروهای درگیر در تصادف، تاثیر بهبود ایجا دشده، بیشتر قابل مشاهده است