سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه جمالیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
یوسف حمیداوغلی – استادیار دانشگاه گیلان
محمد رمضانی ملک رودی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

با توجه به برنامه های توسعه کشت زیتون جهت تامین بخشی از روغن خوراکی کشور شناخت کافی از برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن زیتون ارقام مختلف اطلاعات مهمی جهت انتخاب رقم مناسب در اختیار قرار میدهد بهاین منظور ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار روی سه رقم زیتون روغنی، زرد و لچیو در رودبار صورت گرفت دراین پژوهش عوامل مختلفی از جمله میزان روغن در ماده خشک میزان اسیدیته، ارزش پراکسید، K270، میزان پلی فنول ها و ترکیبات اسید چرب اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد رقم لچیو در مقایسه با سایر ارقام دارای درصد روغن بیشتری است. روغن حاصله از رقم زرد بیشترین میزان پراکسید و K270 را به خود اختصاص داد همچنین رقم زرد در مقایسه با دو رقم دیگر دارای میزان پلی فنول بالاتری است.