سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا شنیور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالرسول ذاکرین – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور جایگزین کردن اسانس گیاه دارویی آویشن به جای ماده شیمیایی 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات در افزایش عمر پس از برداشت گل نرگس طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها شامل:8- هیدروکسی کونینولین سولفات, اسانس آویشن و سه مرحله برداشت بودند که همگی ساکارز و اسید سیتریک نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد(آب معمولی) مقایسه شدند. طول عمر گل های بریدهو میزان جذب آب در بین تیمارها مقایسه شد. نتایج ازمایش نشان داد که همه مواد مورد استفاده عمر گلها را افزایش دادند و اسانس آویشن بیش از سایر مواد عمر گل های بریده و میزان جذب را افزایش داد.