سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاشم رهامین – گرگان خ شهید بهشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده م
محراب مدهوشی – گرگان خ شهید بهشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده م

چکیده:

کامپوزیت چوب – گچ از فراورده های نوین ساختمانی است که در آن از ذرات چوب برای تقویت و بهبود خواص گچ استفاده شده است دراین مطالعه تاثیر افزودن ذرات نانواکسید سیلیس به عنوان عامل سازگار کننده چوب و گچ در کامپوزیت ساختمانی چوب – گچ مورد ارزیابی واقع شده است نتایج به دست امده نشان میدهد که در کامپوزیت چوب – گچ ، مدول گسیختگی MOR و مدول الاستیسیته MOR با افزودن ۳% و مقاومت چسبندگی داخلی IB با افزودن ۵% نانوسیلیس به ترتیب ۴۴/۴۴% و ۱۰۸/۳۸% ، و ۵۰% افزایش حاصل کرده اند. همچنین توزیع ذرات نانواکسید سیلیس با روش اولتراسونیک به مدت مستمر ۱ ساعت در میان ذرات گچ و چوب به منظور افزایش مقاومت های مذکور بهترین زمان شناخته شد.