سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا کربلایی اسمعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمنداصلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این تحقیق به منظور مشاهده تأثیر پساب فاضلاب صنعتی و استفاده از اسید هیومیک بر میزان تجمع عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در سال زراعی 1388 به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل 3×2 بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتور آب با سه سطح شامل آب چاه یا شاهد A1 پساب صنعتی تصفیه شده( A2 ) و پساب صنعتی تصفیه نشده(A3) و فاکتور اسید هیومیک با 2 سطح شامل عدم استفاده از اسید هیومیک B1 استفاده از اسید هیومیک(B2 در نظر گرفته شد. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد مصرف اسید هیومیک سبب افزایش وزن تر، وزن خشک علوفه، ساقه و برگ، مقدار کلروفیل و ارتفاع بوته شد و محتوای کرومگیاه را کاهش داد. پساب صنعتی تصفیه شده و پساب صنعتی تصفیه نشده نسبت به شاهد وزن تر، وزن خشک علوفه و ساقه و برگ و ارتفاع بوته را کاهش معنی دار ی داد. همچنین سبب افزایش مقدار کروم گیاه شدند. البته اثرپساب صنعتی تصفیه نشده بیشتر از پساب صنعتی تصفیه شده بود. اسید هیومیک توانست اثرات پسابهای صنعتی را تعدیل کند بطوریکه تیمار A1B2 به طور معنی داری وزن خشک کل بیشتری را نسبت به سایر تیمارها تولید نمود. در صورتی که تیمارA3B1 کمترین وزن خشک را نسبت به تیمارهای دیگر حاصل نمود.