سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زیور بهادری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
لادن اسماعیل زاده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محمدامیر کریمی ترشیزی – استادیار گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این آزمایش در قالب طرحی کاملاً تصادفی متشکل از 5 تیمار و 5 تکرار به ازای هر تیمار، به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر خشک کرم خاکی و ورمی هوموس بر فراسنجه های عملکرد جوجه های گوشتی، اجرا گردید. برای این منظور تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 با متوسط وزن 43 گرم، در بین تیمارهای خوراکی پنج گانه زیر توزیع شدند: 1) جیره پایه فاقد کرم خاکی و ورمی هوموس (تیمار شاهد)، 2) جیره حاوی 1 % ورمی هوموس 3) جیره حاوی 1 % کرم خاکی + 1 % ورمی هوموس ، 4) جیره حاوی 2 % کرم خاکی + 1 % ورمی هوموس، 5) جیره حاوی 3 % کرم خاکی + 1 % ورمی هوموس. نتایج نشان داد که افزایش سطح پودر کرم خاکی در جیره، موجب کاهش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی می شود. بالاترین سطح پودر کرم خاکی با کاهش معنی دار (05/0>P) مصرف خوراک و ضریب تبدیل در کل دوره آزمایش همراه گردید، در حالی که اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن معنی دار نبود (P>0/05). نتیجه اینکه، با استفاده از 3 % پودر کرم خاکی همراه با 1 % ورمی هوموس در جیره، شاید بتوان عملکرد رشد جوجه های گوشتی را بهبود بخشید.