سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گودرز مراد سلطانی – مدیر عامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
امید اسماعیل پور – رئیس اداره HSE شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مقاله ابتدا نظام مدیریت یکپارچه تشریح می شود. سپس تاثیر این نظام مدیریتی بر بهره وری بر اساس ایزوهایکیفیتی ، زیست محیطی و ایمنی شغلی بر مبنای مدل بهره وری سومانث (عوامل غیر ملموس) بخصوص رضایت شغلی،وفاداری کارکنان، امنیت شغلی، فرآیند تعمیرات و نگهداری، ایمنی کارکنان، بهبود مسائل زیست محیطی مورد سنجش قرارمی گیرد .به منظور ارزیابی تأثیر واقعی سیستم مدیریت یکپارچه بر عوامل بهره وری پرسش نامه محقق ساخته طراحی و بااستفاده از نظرات کارکنان اثرات استقرار سیستم (قبل و بعد از پیاده سازی سیستم) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بررسیآزمون فرضیه ها نشان داد، در این شرکت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای ایزوهای سه گانه حاکی از وجود اثرمعنی دار سیستم مدیریت یکپارچه بر وفاداری کارکنان، امنیت شغلی، فرآیند تعمیر و نگهداری، ایمنی کارکنان، حفظ محیطزیست شرکت و محیط پیرامون آن و عدم تاثیر بر رضایت شغلی در شرکت مورد مطالعه است.