سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساسان علی نیائی فرد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالحسین رضایی نژاد – هیئت علمی دانشگاه لرستان
مریم سیفی کلهر – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
احمد شهلایی – دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

اسید آسکوربیک دارای نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای پویای گیاهی می باشد. به منظور مطالعه تاثیر این ماده به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانت روی گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت شرایط کشت بدون خاک آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. این آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل غلظت های 0، 2،04 و6 میلی مولار اسید آسکوربیک بودند. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت های مختلف اسید آسکوربیک باعث افزایش وزن تر و وزن خشک شاخساره و سطح برگ نسبت به شاهد شدند. از طرفی غلظت های 4 و 6 میلی مولار اسید آسکوربیک باعث افزایش مقدار وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و حجم ریشه نسبت به غلظت های 0 و 2 میلی مولار گردیدند. همچنین غلظت های مختلف اسید آسکوربیک باعث بهبود برخی خصوصیات فیزیولوژیکی از قبیل فتوسنتز خالص، تعرق و مقدار کلروفیل نسبت به شاهد شدند. با توجه به این نتایج می توان از اسید آسکوربیک جهت بهبود خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی استفاده نمود.