سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهناز کریمی – دانشجوی دوره دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گ
معظم حسن پور اصیل – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
سهیلا طالش ساسانی – مربی گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

این بررسی به منظور افزایش عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی سوسن (Lilium longiflorum L.) رقم Solemio در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی و با چهار تکرار به اجرا در آمد. گل های بریدنی سوسن زمانی که اولین غنچه گل کاملا رنگ گرفت، برداشت شده و با غلظت های مختلف اسید جیبرلیک: 50,25 و 70 میلی گرم در لیتر و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد به مدت 20 ساعت تیمار شدند. سپس گل های بریدنی در آب مقطر در دو دمای 4و 20 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. تاثیر تیمارهای اعمال شده روی عمر گلجایی، محتوای کلروفیل برگ، قطر گل و طول عمر برگ مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی اثر دمای 4 درجه سانتیگراد با میانگین 34/79 روز بر عمر گلجایی نسبت به دمای 20 درجه سانتیگراد با میانگین 15/38 روز بطور معنی داری بهتر بود (P<%1) همچنین دمای 4 درجه سانتیگراد اثر بهتری بر سایر صفات اندازه گیری شده، نشان داد. اثر اسید جیبرلیک در افزایش عمر گلجایی، طول عمر برگ،قطر گل و محتوای کروفیل برگ معنی دار بود. بیشترین عمر گلجایی (میانگین 28/61 روز) طول عمر برگ (میانگین 37/72 روز) و محتوای کلروفیل برگ مربوط به غلظت 50 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بود.