سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حسین نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباسعلی دهپور – عضو هئیت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سپیده میرزانژاد – کارشناسان آزمایشگاه سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمش
سیده وحیدا مهدوی – کارشناسان آزمایشگاه سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمش

چکیده:

سویاGlycine max L.merrیکی از گیاهان روغنی و از خانوادهLegominouse می باشد. این گیاه یکی از محصولات مهم جهانی است که بواسطه وجود مواد غذایی مهمی از جمله ویتامینها،پروتئنها،هیدراتهای کربن و روغن به عنوان یک گیاه صنعتی و محصول استراتژیک محسوب می گردد. تا کنون چهل گونه از آن شناخته شناخته شده است( 2). در این مطالعه اثرپنج د‘ز مختلف اشعه ی گاما Gy)250، 200، 150، 100 و 50 بر برخی از فاکتور های عملکردی لاین ( 033 ) گیاه سویا در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی درصد جوانه زنی درتمامی د‘زها 100 درصد بود. با افزایش میزان اشعه شاخص های عملکردی (عملکرد دانه، عملکرد کاه کلش، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ) نسبت به گیاه شاهد کاهشمعنی داری( P<0.05 یافت.در میان تیمارها، تیمار تحت اشعه ی گامایGy50 مناسب ترین تیمار شناخته شد.