سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی بهمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه
علیرضا مطلبی آذر – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

اشعه UV اثرات زیانباری بر موجوادات زنده داشته و با تخریب لایه ازن ، هر روزه بر نگرانی های محققی و تمامی انسانهای روی زمین افزوده می شود لذا بررسی اثرات تابش اشعه UV بر مراحل مختلف رشد گیاهان اهمیت پیدا می کند در اینتحقیق اثرات مدت زمان تابش اشعه UV 5 الی 60 دقیقه بر میزان جوانه زنی و رشد دانهالها د ردو وضعیت رطوبتی بذور کاهو مطالعه شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درصد جوانه زنی بذور، وزن تر و خشک قسمت هوایی و نیز وزن تر و خشک ریشه ها بطور معنی داری ا زمدت زمان تابش و وضعیت رطوبتی بذور و نیز اثر توام آنها متاثر گردید و با افزایش مدت زمان تابش، صفات اندازه گیری شده کاهش نشان دادند با این حال میزان اثرات مضر تابش اشعه UV بردرصد جوانه زنی و وزن تر و خشک قسمت هوایی نسبت به وزن تر وخشک ریشه ها بیشتر بود.