سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا سالکی فر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
مهدی صالحی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی احمدیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلومینایدهای اهن به دلیل مقاومت مناسب به اکسیداسیون و سولفیداسیون ، ترکیبات مناسبی جهت کار د رمحیطهای اکسیداسیون و سولفیدی میباشند. از طرفی سختی و مقاومت سایشی و نسبت استحکام به وزن بالای ترکیبات باعث شده است توجه زیادی را به خود معطوف کنند. داشتن خصوصیات فوق درکنار فراوانی و قیمت پایین مواد اولیه با عث رقابت زیاد آنهابا آلیاژ های فولادی شده است. با توجه به رفتا رمثبت حضور بور بر خواص آلومینا یدهای آهن، نظیر انعطاف پذیری و استحکام خزشی، بررسی رفتار سایشی این ترکیبات از اهمیت وژه ای برخوردار می باشد. برای بررسی این رفتار از روش پین روی دیسک استفاده گردید. ترکیب بین فلزی Fe-40Al با مقادیر مختلف بور ( ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ ppm) با استفاده از روش ذوب قوسی در خلاء (VAM) آلیاژ سازی کرده و پین های سایش از آن تهیه شد. دیسکتهای سایش از فولاد ۱۰۰Cr6 تهیه گردید و تمامی آزمایشات د ردمای محیط انجام شد. نتایج حاصل از آزمایشات ، بررسی ذرات و سطوح سایش نشان می دهد با افزودن بور مقاومت سایشی آلومینایدهای اهن بهبود یافته است.