سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عباس نوربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
فرامرز کاظمی – شرکت هور مهر سپاهان
آرش شفیعی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
سعید جعفری – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

آندالوزیت به عنوان کانی دیر گدازی است که از خواص مکانیکی و حرارتی فوق العاده ای برخوردار و یکی از مواد اولیه مورد استفاده در جرم های ریختنی می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به دیاگرام سه تایی Al2O3-SiO2-CaO ، اجزای قسمت ریز دانه برای ترکیب جرم ریختنی آندالوزیتی انتخاب گردید. بعد از آماده سازی نمونه ها، خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله تخلخل، دانسیته و استحکام خمشی سرد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریز ساختاری و الگوی تفرق اشعه ایکس نشان داد که افزودن کیانت باعث تشکیل مولایت بیشتر در زمینه شده که به دلیل همین موضوع و انبساط ناشی از استحاله مولایت، ترک هایی نیز در فاز زمینه ایجاد گشته است که باعث کاهش خواص مکانیکی نمونه ها گردید. با اضافه کردن سیلیکوون کاربید زینترینگ بهتر و بهبود خواص مکانیکی نمونه ها گردید. با اضافه کردن سیلیکون کاربید زینترینگ بهتر و بهبود خواص مکانیکی در درجه حرارت بالا مشاهده گردید.