سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا سیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر خورشیدی – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر
بهمن پاسبان اسلام – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آ ش
مریم برقی – دانشگاه پیام نور واحد شهرستان عجب شیر

چکیده:

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر متغیرهای دمایی و رطوبتی در آذربایجان نیاز به تحقیقات در مورد کم آبی و تولید توده های مناسب و متحمل به خشکی را بیش از بیش فراهم می کند لذا دراین پژوهش اثر سطوح مختلف تنش آبی برعملکرد شش توده بومی پیاز از اقلیم های مختلف شیشوان، نانساء ، دانالو، پسیان، قبادلو، نیرین در قالب دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرارگرفتند در آزمایش نرمال بدون تنش آبی با عرف منطقه هر هفت روز یکبار آبیاری انجام شد در آزمایش تنش سه آب آخر قبل از برداشت حذف شد برای تعیین عملکرد پیازهای تولیدی هر کرت وزن گردید و برای ارزیابی تحمل به خشکی توده های مورد نظر شاخصهای تحمل به تنش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سه توده دانالو و پسیان ونیرین دارا عملکرد مناسب در شرایط تنش و بدون تنش می باشند.