سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
امین دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بذر یک رقم تحت تاثیر عوامل مختلفی، در طول دوره رشد گیاه بویژه در زمان پر شدن و رسیدگی بذر، قرار میگیرد. بنابر این تفاوت در میزان اندوخته غذایی و اندازه آن موجب تفاوت در قدرت جوانهزنی و سبز شدن بذور میگردد. به همین منظور آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی که فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از دو رقم گلرنگ (گلدشت و سینا) و سه اندازه بذور (بزرگ، متوسط، کوچک) که در 4 تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی رقم در صفات طول ساقهچه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه معنیدار بوده ولی بر روی صفات طول ریشهچه، وزن تر ریشهچه و سرعت جوانهزنی اثر معنیداری نداشت. اثر اصلی اندازه بذور نیز بر روی صفات وزن تر ریشهچه، وزن خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه، اثر معنیداری داشت اما بر روی سایر صفات غیر معنیدار بود. اثر متقابل رقم در اندازه بذور نیز غیر معنیدار بود. جدول مقایسه میانگین نیز نشان داد که رقم گلدشت در اکثر صفات مورد اندازهگیری شده نسبت به رقم سینا در گروه برتر قرار گرفت. بذور درشت در صفات طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزن تر ریشهچه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه در گروه برترa قرار گرفت، ولی در صفت سرعت جوانهزنی در گروهc قرار گرفت. بذور متوسط نیز از نظر سرعت جوانهزنی گروه b را به خود اختصاص دادند. جدول مقایسه میانگین همچنین نشان داد که بذور درشت به ترتیب نسبت به بذور متوسط و کوچک از وضعیت بهتری در جوانهزنی و سبز شدن برخوردار میباشند