سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی شریفی حسینی – دانشجوی دکترای گروه علوم دامی
نورمحمد تربتی نژاد – استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسداله تیموری یانسری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی ساری
سعید حسنی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین اثرات دو سطح اندازه ذرات ذرت سیلویی (با میانگین هندس 5/53 و 4/45 میلیمتر) و دو سطح روغن سویای (صفر و چهار درصد ماده خشک) بر قابلیت هضم و مصرف از چهار میش فیستوله دار دو ساله با میانگین وزن33/93+11/37 کیلوگرم در قالب یک طرح گردشی4×4متوازن در 4 دوره 28 روزه استفاده شد. با روش آغشته کردن کاه به کروم و اندازه گیری کروم در مدفوع، سرعت عبور بخش جامد در دستگاه گوارش مشخص شد. مصرف ماده خشک، فیبر نا محلول در شوینده خنثی، فیبر موثر فیزیکی و خاکستر در جیره های ذرت سیلویی درشت بیشتر بود. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، فیبر نا محلول در شوینده خنثی و خاکستر در جیره های ذرت سیلویی درشت و قابلیت هضم کربوهیدرات های غیر فیبری در جیره های دارای مکمل روغن بیشتر بود. نرخ های عبور بخش جامد از شکمبه در جیره های ذرت سیلویی ریزو عبور بخش جامد از قسمت های تحتانی دستگاه گوارش در جیره های ذرت سیلویی درشت تمایل داشتند بیشتر باشند