سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق امانی بنی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد هادی امینی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله بار مشترکان ریز شبکه در حدود بارمشترکان مسکونی در نظر گرفته شده است که توسط شرکت های خدمات بار (Load Service Entity=LSE) . جمع آوری می شوند . LSE بار جمع آوری شده را با قیمت پیشنهادی خود در بازار ریز شبکه شرکت می دهد.بازار ریز شبکه شامل تولید کنندگان و LSE ها می باشد. از میان برنامه های پاسخگویی بار که شامل دو بخش کلی تشویق محور و زمان محور می باشند، بخش زمان محور و ازمیان برنامه های این بخش برنامه زمان استفاده که مناسب مشترکان با مصرف کم است برای مشترکان در نظر گرفته شده است. همچنین LSE به صورت بازفروش مقدار دیماند که از برنامه های تشویق محور برنامه های پاسخگویی بار می باشد،در بازار ریز شبکه شرکت می کند. در ادامه بهینه سازی هزینه بهره برداری ریز شبکه با وجود شرکت کنندگان مختلف، که رفتارشان توسط ماتریس حساسیت بار نسبت به قیمتشان مدل می شوند، با چند سناریو انجام می گیرد .