سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر چشمه نوشی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ملای
محمد پیری – استادیار اقتصاد ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملایر

چکیده:

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند و در این میان نقشواهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده بر هیچ کس پوشیده نیست.از سوی دیگر افزایش رقابتهادر بازار صنعت بیمه ،اکثر مدیران این صنعت رابه فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب وکار انداختهاست .بنابراین آنها ناگزیرند راههایی که کسب رضایت ووفاداری مشتریان رادر پی دارد بیابند وآنها را عملی کنند. همزمانبا ورود فناوری های جدید در نقاط مختلف دنیا کاربردهای مناسب برای امور بیمه شکل گرفت و تمام کشورها سعیکردند تمام فعالیتهای بازاریابی خود از جمله بحث بیمه را گسترش دهند.در کشورهای واردکننده فناوری بدلیل عدمجذب مناسب و پدید آمدن برداشت های غلط احتمال کاربرد نامناسب در مورد استفاده از فناوری بیشتر است.این مسئلهدر مورد بازاریابی الکترونیکی بیمه در ایران در حال شکل گیری است.هدف از این تحقیق بررسی بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استانکرمانشاه در سال 1393 ؛ مطالعه موردی: بیمه سینا می باشد. با توجه به جامعه آماری بیش از 20000 نفری براساسجدول مورگان تعداد 384 پرسشنامه براساس تعداد بیمه شدگان در شهر های مختلف استان توزیع و نتایج براساسآزمون های توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد انجام درستبازاریابی الکترونیک سبب بهتر شدن و توسعه بیمه و فرهنگ آن می شود.