سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی مقدم – مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن
میترا گلزاری خسرقی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد رودهن

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین تاثیر بازیهای رایانه ای برسلامت روان ورفتارهای حل مساله درکاربران بوده است . در این پژوهشروش تحقیق ازنوع علی مقایسه ای بوده که جامعه آماری کاربران بازیهای رایانه ای در کافی نت های شهر تهران در سال1393 می باشند .که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 60 نفر را انتخاب و در دوگروه و به صورت پیش آزمون- پسآزمون مورد تحلیل قراردادیم. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت های حل مساله هپنر (1988) وپرسش نامه 28 سؤالی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر (1979) استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS 16 و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که بین گروه آزمایش وکنترل از نظر مولفه های سلامت عمومی و مولفه های حل مساله تفاوت معنی داری در قبل از اجرای پیش آزمون وجود نداشت که نشان می دهدمتغیر در پیش آزمون بر رفتار کاربران تاثیری نداشته است ولی بعد از اجرای متغیر مستقل معلوم گردیدکه بازی های رایانه ایبرسلامت عمومی و رفتارهای حل مساله افراد تاثیر دارد.