سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل اصغری مرجانلو – دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
علی شاهی قره لر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
علیرضا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
اورنگ خادمی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) از جمله گیاهان مهم تیره چتریان می باشد که دارای ارزش دارویی بالایی است. این گیاه در کشور بیشتر در مناطق با خاک های شور و یا با درصد کلسیم بالا کشت می گردد. در این پژوهش اثر برخی نمک ها شامل KNO3 ،NaCl و CaCl2 در سه غلظت 50، 100 و 150 میلی مولار بر درصد جوانه زنی بذر و برخی ویژگی های مهم گیاهچه زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هم نوع عامل شوری و هم غلظتبه کار برده شده بر درصد جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه ای این گیاه بسیار مور می باشد. هر سه نوع نمک بکار برده شده موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد(آب مقطر) شدند. د ر این بین ار تیمار KNO3 بیشتر از ار تیمارهای CaCl2 و NaCl بوده است. اما کاهش درصد جوانه زنی در ار این تیمارها به غلظت استفاده شده بستگی داشت، بطوریکه درصد جوانه زنی در غلظت 50 میلی مولار CaCl2 و NaCl تفاوت معنی داری با شاهد نشان نداد. تیمارهای شوری اعمال شده موجب کاهش معنی دار طول ساقه چه و ریشه چه گیاهچه ها نسبت به شاهد شدند که در این بین اثر تیمار KNO3 بیشتر از ار دو تیمار دیگر بوده است. بنابراین گیاه زیره سبز گیاهی حساس یا نیمه حساس به شوری است ولی نوع عامل شوری نیز در تعیین میزان حساسیت آن موثر می باشد.