سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرزاد طاوسی – مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعیی خوزستان اهواز
لیلا بهبهانی – مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعیی خوزستان اهواز

چکیده:

این ازمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخهای مختلف انتقال نشا کاهو پیچ اهوازی برروی خصوصیات کمی و کیفی بذر همچنین ارزیابی دوره خواب بذر در شرایط مزرعه و ازمایشگاه انجام گرفت. خزانه گیری از بذور به صورتی انجام شد. که برای هر تاریخ انتقال نشان گیاهچه های چهار برگی برای انتقال به زمین اصلی موجود باشد نشاها در 5 تاریخ 15 و 30 مهرماه، 15 و 30 آبان ماه و 15 آذر ماه به زمین اصلی در مزرعه و بصورت بلوکهای کامل تصادفید ر چهار تکرار منتقل شدند پس از بذر گیری عملکرد و وزن هزار دانه بذر یاد داشت برداری شد. خصوصیات کیفی بذر حاصل از تاریخ انتقال نشاهای مختلف شامل درصد، سرعت، یکنواختی، میانگین زمانی جوانه زنی و وزن تر و خشک گیاهچه دقیقا پس از زمان برداشت تا زمان کاشت کاهوی سال اینده در مزرعه با فواصل یک ماه و بصورت ازمایش کرتهای یکبارخرد شده Split plot designدر قالب طرح آزمایشی کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت.