سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول شمسی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی عزیزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
محمدرضا توکلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
اسماعیل محمودآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده:

به منظور تعیین اثرات تاثیر تاریخ کاشت بر ضریب استهلاک نور، درصد دریافت نور در کنوپی ، نسبت نور رسیده به پایین کنوپی و عملکرد دانه در ارقام سویا در شرایط آب وهوایی بجنورد ،آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد به اجرا درآمد، در این طرح سه رقم سویا هابیت، 7 M و 9 M از گروههای رسیدگیIII در سه تا ریخ کاشت ، 25 اردیبهشت، 10 خرداد و 25 خرداد به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار کشت گردید. فاکتور اصلی تاریخ کاشت و فاکتور فرعی ارقام سویا بود. صفات ضریب استهلاک نور ،میزان دریافت نور ، نور رسیده به پایین کنوپی و عملکرد دانه در تیمارهای آزمایشی مورد مقایسه قرار گرفتند ، نتایج تجزیه واریانس نشان داد صفت ضریب استهلاک نور تحت تاثیر رقم و تاریخ کاشت واقع نشد اما صفات میزان دریافت نور ، نور رسیده به پایین کنوپی و عملکرد دانه تحت تاثیر رقم و تاریخ کاشت قرار گرفتندنتایج این آزمایش بیانگر این موضوع بود رقم M9 در تاریخ کاشت 10 خرداد ماه ، بیشترین درصد دریافت نور در کنوپی و کمترین نسبت نور رسیده به پایین کنوپی را در مرحلهR3 کسب نمود . به طوری کلی با توجه به شرایط آزمایش، رقم هابیت در تاریخ کاشت 25 اردیبهشت بیشترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص داد