سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جلال خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه تهران
سیدمحمد فخرطباطبایی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه تهران،
رضا امیدبیگی – استاد گروه باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه سفیدکن – دانشیار، هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت برروی عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس بذر رازیانه رقم شوروک شاری ( Foeniculum vulgare Mill V.Soroksary) آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و 5 تیمار در زمین های هشت دستگاه دانشکده کشاورزی کرج در سال 1387 انجام گرفت. فواصل بین بوته ها روی ردیف 10، 15، 20، 25 و 30سانتی متر و فاصله بین ردیف ها در همه تیمارها 40 سانتی متر در نظر گرفته شد. اسانس گیری از بذور توسط تقطیر با آب انجام گرفت و آنالیز اسانس توسط GC و GC/Mass صورت گرفت. بیشترین درصد اسانس (3/53%)با کمترین تراکم کاشت بدست آمد و بیشترین درصد آنتول (83/07 %) با تراکم 25cm بدست آمد.