سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شیرین رضوانی پور – کارشناس ارشد باغبانی
محسن عصفوری – کارشناس ارشد زراعت و مدیر گروه علوم زراعی باغی مرکز آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

طول عمر ارقام مختلف گل های شاخه بریده رز بسیار متفاوت است اما علت پایان طول عمر در همه آنها یا کمبود کربوهیدرات درونی یا انسداد آوندی گزارش شده است. بر این اساس تاثیر چند ترکیب ضد میکروبی بر روی گل های شاخه برید رز Rosa hybrida L. ارقام Creamly M Bouing و Sena بررسی شد. تیمارهای شیمیایی شامل آب مقطر(شاهد), ساکارز 10 گرم در لیتر, ساکارز 10 گرم در لیتر+اسید سیتریک 100 میلی گرم در لیتر, ساکارز 10 گرم در لیتر+سولفات آلومینیوم 100 میلی گرم در لیتر, ساکارز 10 گرم در لیتر+تیوسولفات نقره (0/5 میلی مولار برای 2 ساعا) بودند. نتایج نشان داد که بهترین تیمار برای رقم Sena, ساکارز+تیوسولفات نقره است که موجب افزایش وزن تر, جذب آب, قطر گل و طول عمر گل می شود. در حالی که این تیمار برای رقم Creamly موجب سوختگی(سیاه شدن) نوک گلبرگ ها شد, هر چند دیگر فاکتورهای مورد اندازه گیری را بهبود بخشید. بهترین تیمار برای دو رقم دیگر اسید سیتریک+ساکارز بود. بهترین تاثیر تیمار سولفات آلومینیوم+ ساکارز در زقم Sena دیده شد. در حالی که این تیمار در رقم Creamly تاثیر چندانی نداشت و در رقم Bouing موجب کاهش طول عمر گل نسبت به شاهد شد.