سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول قادرنژادآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت شاهد تهران
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاه ارومیه
هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاه ارومیه

چکیده:

آفتابگردان یکی از گیاهان عمده روغنی است که روغن آن دارایی کیفیت بالایی بوده، و از این لحاظ می تواند در برنامه های مدیریتی جایگاه ویژهای داشته باشد. به منظور ارزیابی تاثیر تنش شوری خاک های طبیعی روی عملکرد دانه و درصد روغن ارقام آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 2 تیمار خاک شور طبیعی در 5 سطح (باEc هایی شاهد 0/5 ، 2 ، 4 و 6 و 8 ، دسی زیمنس بر متر) و 4 رقم (زاریا، آرماویرسکی، مستر و رکورد) در 5 تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری خاک طبیعی و ارقام و اثرات متقابل خاک شور طبیعی و ارقام در کلیه صفات مورد بررسی تفاوت بسیار معنی داری نشان داد بطوریکه با افزایش شوری عملکرد دانه در بوته، وزن طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن دانه در بوته، درصد روغن دانه در بوته، شاخص برداشت دانه و روغن کاهش چشمگیری نشان داد. لذا نتایج آزمایش نشان داد که رقم آرماویرسکی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی تحت سطوح مختلف شوری خاک طبیعی در کلیه صفات مقاومتر و رقم مستر نسبت به بقیه حساس تر و دو رقم رکورد و زاریا واکنشی حد واسط نسبت به این شرایط نشان دادند