سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان ساری صرافی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش جناب – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

تحلیل رفتار فولادها پس از فرایندهای ساخت، به منظور دستیابی به ساختاری مطلوب، ضروری به نظر میرسد. هدف از این پژوهش از این است که با تغییر مسیر کرنش از حالت تک محوری به کرنش صفحه ای در شرایط متفاوت بتوان رفتار تبلور مجدد این ماده را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور با استفاده از آزمایش فشار ساده و آزمون فشار جانبی در شرایط مختلف تغییر شکل، روند این تحول تحت ارزیابی قرار گرفته است. برای تعیین میدان های سرعت و کرنش از نرم افزار ABAQUS استفاده شد تا بتوان اثر مسیر کرنش بر مناطق مختلف نمونه ها را تعیین و مقایسه کرد. همچنین بررسی های ریز ساختاری برای ارزیابی و تحقیق شبیه سازی ها و پیش بینی ها، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل شده از شبیه سازی ها و آزمون های علمی نشان دادند که چند محوری شدن تغییر فرم و تغییرات جهت و اندازه تنش های هیدرواستاتیک د رماده می تواند رفتار جوانه زنی و رشد را تحت تاثیر قرار داده و منجر به تاخیر در انجام فرایند تبلور مجدد گردند.