سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین زاهدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
داود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و ر وغن ارقام کلزا با کاربرد زئولیت و سلنیوم ، آزمایشی دو ساله در سال های 86-85 و 87- ۱۳۸۶ به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در کرج صورت گرفت . عامل آبیاریI) در دو سطح شامل آبیاری معمول منطقه و شامل قطع آبیاری از مرحله ساقهدهی به بعد، عامل زئولیتZ) در دو سطح عدم مصرف و ۱۰ تن در هکتار، عامل سلنیومS) در سه سطح صفر، ۱۵ و ۳۰ گرم در لیتر از سلنات سدیم به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و عامل رقمV) در سه سطح شامل ارقام زرفام، ساری گل و اوکاپی در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر ات اصلی سطوح مختلف آبیاری در تمام صفات، اختلاف معنی داری را نشان داد به طوریکه تنش خشکی سبب کاهش معنی داری در تمامی صفات گردید . همچنین محلول پاشی گیاهان با سلنیوم بر عملکرد دانه و عملکرد روغن اثر افزاینده معنی- داری داشت . کاربرد خاکی زئولیت نیز بر تمام صفات به جز درصد روغن اختلاف معنی دار نشان داد و سبب افزایش آنها گردید . همچنین ارقام مورد استفاده در این آزمایش در تمامی صفات مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند .. در نهایت کاربرد زئولیت و سلنیوم در اراضی که در معرض خشکی آخر فصل قرار میگیرند میتواند به بهبود عملکرد در شرایط تنش خشکی کمک نموده و از کاهش عملکرد جلوگیری به عمل آورد