سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار – مرکز تحقیقات جهاد آب و آبخیزداری
فیروز بخشنده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
آزاده ولیپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
الناز پشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

الگوی جریان و انتقال رسوب در مصبها از مهمترین فرآیندهای ساحلی موثر بر موفولوژی خط ساحل هستند. این عوامل خود متاثر از امواج و جزر و مد هستند. شکست امواج در ساحل باعث ایجاد جریانهای کرانه ای می گردد که در حضور جریانهای جزرو مدی ، محیط پیچیده ای از نظر فرسایش و رسوبگذاری درمصبها ایجاد می کند. در این تحقیق تاثیر جریانهای جیزر و مدی بر انتقال رسوب و شکل عوارض رسوبی در مصبها به کمک مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور محل اتصال یک خلیج کوچک به دریای آزاد توسط نرم افزار مایک 21مطالعه شده است. در این تحقیق مدل مورد نظر تحت شرایط مختلف جزرو مد (با دامنه های مختلف 5/0 ، 5/1 و 5/2 متر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق موید ایجاد جریانهای گردابی در حالت تبدیل از جزر به مد و یا برعکس است. عملکرد این جریانهای گردابی در حالت تبدیل از جزرو مد و یا برعکس است. عملکرد این جریانهای گردابی در حصور جریانهای مدی (به سمت ساحل) و جرسانهای جزری ( چریانهای برگشتی) باعث ایجاد کم عمقی هایی در بالادست و پایین دست مصب می گردد. شعاع گردابه های جزرو مدی و عرض محدوده رسیوب گذاری در طرفین دهانه ، با دامنه جزرو مد رابطه مستقیم دارند.