سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره بابایی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
علی عبدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

جهانی شدن به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار بر تمامی حوزه های فعالیت بشری، از جمله جامعه،حکومت، تولید، دانش، امنیت، صلح، عدالت و محیط زیست تأثیر گذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر وتلقی انسانها از روابط اجتماعی شده و در عین حال از آنها تأثیر پذیرفته است و متعاقب این تغییراتاجتماعی، تأثیرات عمیق و مهمی بر زندگی روزمره و مراودات انسانها در ابعاد مختلف ان داشته است.جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد چند گانه خود (اقتصادی،فنی، سیاسی و فرهنگی ) آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول نموده است. از این رو شناساییویژگیها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت یکی از وظایفاساسی نظامهای تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. مقاله حاضر ضمنتعریف مفهوم جهانی شدن و ارائه پیشینهای از آن، به بیان تأثیر فرایند جهانی شدن در آموزش و رسالتآموزش و پرورش در برابر پدیده جهانی شدن پرداخته و در پایان آثار مثبت و منفی جهانی شدن ودیدگاه موافقین و مخالفین را در این زمینه بیان نموده است.