سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیدین ارشدی خمسه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی رشاد صدقی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شر
رسول احمدی عدلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خا کورزی حفاظتی بر روی برنام هریزی آبیاری و خصوصیات کمی و کیفی کلزای بهاره رقم ۰۰۳RGS آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در بافت sandy-clay-loam در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا ن شرقی در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. تیمارهای خاک ورزی شامل:T1خاک ورزی مرسومT2کم خاک ورزی وT3بی خاک ورزی بوده و تیمارهای آبیاری شامل: آبیاری پس از ۲۵I1,I250,I375 درصدتخلیه رطوبتی درعمق توسعه ریشه می باشند.مقدار آب بر اساس میزان تخلیه رطوبتی در ناحیه توسعه ریشه محاسبه و اعمال گردید. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای خاک ورزی و آبیاری از نظر عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معن یدار داشتند، ولی اثر متقابل تیمارها معن یدار نبود. به دلیل انجام یکساله این آزمایش تاثیرات سیستم های خاک ورزی حفاظتی به طورکامل نمایان نشده و در نتیجه تیمارT1I2با عملکرد دانه و روغن به ترتیب ۱۰۱۲ و ۳۹۲ کیلوگرم در هکتار، آبمصرفی معادل ۷۶۲۰ مترمکعب در هکتار، قابل توصیه می باشد