سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدین ارشدی خمسه – التحصیل کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی رشاد صدقی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شر
رسول احمدی عدلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خاکورزی حفاظتی بر روی مقاومت مکانیکی خاک، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در خاکی با بافت لومی شنی رسی انجام شد. تیمارهای خاکورزی بصورت T1خاکورزیمرسومT2کمخاکورزی و T3بیخاکورزی بوده و تیمارهای آبیاریبصورت: آبیاری پس از ۲۵I1 ,ه۲۵۰وI3 75 درصد تخلیه رطوبتی در عمق توسعه ریشه بودند. مقاومت مکانیکی خاک بر اساس شاخص مخروطیCI) در مراحل مختلف برای هر یک از تیمارهای آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس از برداشت در عمق ۱۰-۰سانتیمتری بین تیمارهای خا کورزی و همچنین بین تیمارهای آبیاری در سطح احتمال ۱ درصد و در عمق ۲۰-۱۰سانتیمتری، به ترتیب در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد اختلاف معن یدار وجود داشت. در عمق ۳۰-۲۰سانتیمتری تیمارهای خا کورزی و تیمارهای آبیاری بطور مستقل در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معن یدار داشتند، ولی اثر متقابل آنها در هیچکدام از عمقهای انداز هگیری شده، معنی دار نبود