سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهراسادات هاشمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سیدجعفر هاشمی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدعطاءاله سیادت –

چکیده:

وجود دانه های آسیب دیده و ناخالصی در محصول کلزای برداشت شده باعث کاهش بازدهی خشک کن و ایجاد ضایعات روغن و انرژی می گردد. جهت بررسی میزان تاثیرگذاری این خسارات بر ضایعات، پژوهشی در دش ت ناز ساری در سال ۱۳۸۸ توسط آزمایشاتی با طرح پایه کاملا تصادفی با رطوبت برداشت در سطوح ۲۵ ۲۰ و ۱۵ درصد و شیوه ی خشکاندن در سطوح مستقیم بستر ک معمق، مستقیم بسترعمیق و غیرمستقیم انجام شد. نتایج نشان می دهد دامنه مقادیر ضایعات پس از برداشت شامل ۲/۱% تا۱/۳% دانه ی آسیب دیده، ضایعات پس از خشکاندن بصورتافزایش ترک و کاهش روغن دانه به میزان ۱/۹% تا۰/۵% و۲/۶%تا۱/۲% و دامنه مقادیر انرژی مصرفی و نسبت مصرف انرژی ۶۸۲/۴۵تا۱۷۱/۴۱ کیلوژول برثانیه و ۰/۶۳۴ تا۰/۲۸۵ و ضایعات انرژی جهت خشکاندن ناخالصی ها ۳/۶۸ تا۱۳/۶۸ کیلوژول بر کیلوگرم بار ورودی بوده است. درنهایت رطوبت برداشت ۱۵ % و شیو ه ی خشکاندن غیرمستقیم دارای کمترین مقادیر ضایعات روغن و انرژی بودند