سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری تلوباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباسعلی دهپورجویباری – عضو هئیت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ولی اله رامئه – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
سپیده میرزانژاد – کارشناسان ازمایشگاه علوم سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق

چکیده:

سویا (Glycine max L.merr جزء گیاهان روغنی و از خانواده دو لپهایها محسوب میگردد. دانه های این گیاه به جهت داشتن روغن فراوان جزء گیاهان استراتژیک محسوب میگردند. . پرتو گاما از پرتوهای یونیزه کننده الکترو مغناطیسی است که بنا بر تئوری هدف مستقیما بر ماده ژنتیکی اصابت کرده و سبب موتاسیون ژنی یا تغییرات کروموزومی می شود. بذرهای بالغ وسالم سویا در کیسه هایی قرار داده شدند و در سازمان انرژی اتمی ایران با 3 دز تابشی 300 و 100،200 گری پرتودهی شدند.بذور شاهد و اشعه دیده در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا مورد کشت قرار گرفتند.در مرحله رویشی میزان وزن تر ،وزن خشک و سطح برگ و همچنین میزان قندهای محلول و نامحلول،کلروفیل وپروتئین اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد که خصوصیات ذکر شده در سطح P< 0.05 بین گیاهان شاهد و تحت تیمار اختلاف معنی داری وجود داشت.