سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد شهریاری – کارشناسی ارشد معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
بهناز سرتیپی – کارشناسی ارشد معماری
هانی دریس محمودی – کارشناسی ارشد معماری
پرویز بیات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

چکیده:

هدف و زمینه: ایجاد سایه بر روی پنجره ها یا دیوار های شیشه ای، به عنوان بخشی از سرمایش ایستا درفرایند طراحی اقلیمی معماری شناخته می شود زیرا پس از محاسبه طول سایبان با توجه به موقعیت پنجره، بسته به ابعاد محاسبه شده گاهی معمار ناگزیر به تغییر در فرم پلان می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر میزان دقت در محاسبات مربوط به عمق سایبان می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش پس از بیان روش محاسبه عمق سایبان به روش توصیفی و با ابزار کتابخانه ای، به بیان فرضیه پژوهش خواهیم پرداخت. و در روند آزمون فرضیه با استفاده از حل عددی یک مثال موردی، اهمیت میزان دقت در محاسبه مربوط به عمق سایبان را بررسی کرده و اثرات مثبت و منفی آن را بیان خواهیم کرد. یافته ها: سایه اندازی اصلی مهم در شیوه طراحی معماران بزرگ بوده است. در انجام محاسبات مربوط به عمق سایبان با توجه به محاسبات گام به گام آن، هر چه دقت محاسبات بیشتر باشد محاسبه عمق سایبان دقیق تر است که امری بدیهی است. اما در روند محاسبات، اگر دقت کمتر از 3 رقم اعشار صورت پذیرد مقدار عمق سایبان بدست آمده تا حدود 5 برابر اشتباه می باشد که امری غیر قابل تصور است. و بنابراین ممکن است در روند سرمایش ایستا در فرایند طراحی اقلیمی ایجاد اختلال نماید. نتیجه گیری: همواره دقت در انجام محاسبات جز لاینفک مهندسی برتر به شمار می آید. گاهی بی توجهی به منطق محاسبات اثرات نامطلوبی در نتیجه کارآمد خواهد داشت که شاید در نگرش سطحی بسیار اندک یا بی تاثیر تلقی شوند. برای بهره وری کارآمد در مهندسی باید محاسبات را با دقت کنترل کرد تا شاهد اثرات نامطلوب نباشیم.