سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز قوطوری – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس
فرید مسلمی پور – استادیار گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس
آشورمحمد قره باش – استادیار گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثرات دمای آب آشامیدنی و افزودن مکمل کربنات پتاسیم در جیره برمصرف خوراک، دمای رکتوم، ضربان قلب، نرخ تنفس و فراسنجههای خون گاوهای شیری طی تنش گرمایی انجام شد. در این تحقیق از 61 راس گاو هلشتاین چندشکمزایش در قالب طرح چرخشی متوازن با چهار تیمار با آرایش آزمایش فاکتوریل2×2 در چهار دوره هر دوره سه هفته با فواصل یک هفتهای استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح دمای آب، خنک و معمولی 62 و 22 درجه سانتیگراد و دو سطح کربنات پتاسیم در جیره صفر و0/96 درصد ماده خشک بود. متوسط شاخص دما رطوبت در کل دوره آزمایش برابر با 85/5 بود مصرف خوراک گاوها به صورت روزانه اندازهگیری شد. در پایان هر دوره، نمونه خون از سیاهرگ دم جمعآوری گردید. دمای رکتوم، ضربان قلب و نرخ تنفس سه بار در هر دوره اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که دمای آب آشامیدنی و افزودن مکمل کربنات پتاسیم در جیره تاثیر معنیدار بر تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر، دمای رکتوم، ضربان قلب و غلظت ازت اورهای و اجسام کتونی خون گاوهای شیری در کل دوره تحقیق نداشت، ولی اثر دمای آب آشامیدنی بر مصرف خوراک معنیدار بود به طوری که با استفاده از آب با دمای معمولی °C 22 مصرف خوراک افزایش یافت 02 P>. اثر افزودن مکمل پتاسیم به جیره بر نرخ تنفس گاوها معنیدار بود و استفاده از آن در جیره باعث کاهش نرخ تنفس شد >0/02 P. در مجموع نتایج نشان داد که دمای آب آشامیدنی تاثیری بر شاخصهای فیزیولوژیک مورد مطالعه نداشت ولی آب معمولی باعث افزایش مصرف خوراک شد. افزودن مکمل پتاسیم تاثیری بر شاخصهای مورد مطالعه نداشت ولی نرخ تنفس را کاهش داد. نتایج این تحقیق، خنک کردن آب آشامیدنی گاوها و افزودن مکمل پتاسیم به جیره آنها در شرایط تنش حرارتی را توصیه نمیکند