سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – استادیارگروه مدیریت دانشگاه زنجان
صالح عبادی لمر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه زنجان

چکیده:

رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای برای تغییرات بلند مدت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را ب رای نظ ام س ازمانی میسر میسازد.رهبران تحول آفرین،اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خ ود وکارکنان،از منابع سازمانی بهره مند شوند.. در مقاله حاضر پیرامون تأثیر رهبری تحول آفرین بر پیشبرد موثر کنترل های داخلی در سازمان سخن به میان رفته است . رهبران تحول گرا می توانند به طراحی فرایندهای کنترلی هر بخش سازمان با مشارکت و کمک کارکنان همان بخش اقدام کنند،رهبران تحول آفرین در جایگاه مدیریت سازمان می بایست از عملکرد مختلف سازمان تحت مدیریت خود آگاهی داشته باشند تا نیازهای مختلف خود در حوزه های اجرایی و اطلاعاتی را مطالبه و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. رهبران تحول آفرین باید همواره نسبت به ارزیابی این حوزه از سازمان خود اقدام کنند و در جهت تقویت، بهبود مستمر و رفع نقاط ضعف آن بکوشند.بازنگری دوره ای فرایند های کنترلی می تواند به افزایش اثربخشی فرایندهای کنترلی که توسط رهبران کاریزما به کار گرفته می شود کمک کند. تلاش برای سالم سازی فضای سازمانی از طریق نظارت دقیق بر رفتارهای اداری و روش های کار، به عنوان یکی از راه حل های مؤثر شناخته شده است که رهبران کاریزما می توانند یرگزینند.این رهبران می توانند از طریق پیاده سازی کنترل های داخلی به سلامت اداری در سازمان خود کمک کنند.رهبران کاریزما می توانند از طریق تقویت سیستم کنترل داخلی، حداکثر استفاده ممکن را از منابع سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشند. کنترل های داخلی موجب تمرکز مدیریت تحول گرای سازمان در راستای پیشرفت نتایج بامعنی و متمرکز، ایجاد رویه های مناسب جهت جلوگیری از زیان های عملیاتی در سازمان و حرکت در راستای هماهنگ ی، سازمان دهی و هموارسازی بهره وری عملیات سازمان می شود.