سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ بهرامی – استادیاران دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد شیخ داودی –
سیدمحمدجواد افضلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

بوسیله مدیریت صحیح ادوات کشاورزی م یتوان عملیات مزرع های را در زمان کوتاهتر و با دقتبیشتری انجام داد. به منظور مقایسه اثر رو شهای تهیه زمین و ناهمواری زمین، نوع و سرعت پیشرویکارنده بر کیفیت کشت ذرت، تحقیقی انجام گرفت. این تحقیق به روش بلو کهای کامل تصادفی در قالبطرح کرت های دو بار خرد شده و در سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی رو شهای مختلف خا کورزی شامل: ۱- گاوآهن برگردان دار+ یک بار دیسک T1گاوآهن برگردان دار + دوبار دیسکT2گاوآهن برگردان دار+ دوبار دیسک+ مالهT3 کرت های فرعی نوع کارنده شامل: ۱- ردیف کار مکانیکیP1)و ۲- ردیف کار نئوماتیکP2و کرت های فرعی فرعی سرعت پیشروی کارنده شامل: ۴کیلومتر در ساعتS1 و۵/۵کیلومتر در ساعتS2 و۳-۷کیلومتر در ساعتS3بود. پارامترهای اندازه گیری شامل میانگین فاصله کاشت، انحراف معیار فاصله دان هها، شاخص نکاشت، ت ککاشت،کاشت چندتایی و دقت کشت بودند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که میزان ناهمواری زمین و تعداد دیسک زنی و نوع ردیف کار تاثیری بر هیچکدام از شاخصهای مرتبط با دقت کشت نداشتند ولی سرعتپیشروی ردیف کار و همچنین اثر متقابل آن با نوع ردیف کار بر تمامی شاخ صها موثر بودند. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که مناسبترین سرعت پیشروی ردی فکار ۵/۵کیلومتر بر ساعت بود. در سرعتهای پیشروی بالا ( ۷ کیلومتر بر ساعت)، میزان میانگین فاصله دانه ها، انحراف معیار فاصله ها و شاخص نکاشت به طور معنی داری افزایش و شاخص ت ککاشت، چندکاشتی و دقت کاشت نیز به طور معن یداری کاهش یافت. از نظر شاخص ت ککاشت، ردیف کار نئوماتیک نسبت به نوع مکانیکی حساسیت بیشتری داشت و نیاز به درگیری بیشتر چرخها با خاک به منظور بالا بردن این شاخص محسوس بود.