سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم شریفی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نجف آباد
بهشید بهدادفر – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

گروهی از پودرهای فریت نیکل – روی با فرمول استو کیومتری Ni 0.35 Zn0.65 Fe 2O4 با استفاده از روش خود انتشار دمـا بـالا ) ) SHS در مجـاورت گـاز اکـسیژن ZnO ، خالص تهیه گردید . تاثیر زمان آسیاب کاری و مقدار ماده ی اکسید شونده ( گرما زا ) در سرعت انتشار موج احتراقی مطالعه شد . برای تهیه این فریت از مواد خامFe2 O3 و NiOنشان داد که بخش اعظمی از فاز فریت در اثرفرایند X استفاده گردید و برای ماده ی اکسید شونده از پودر آهن فلزی استفاده شد . مطالعات پراش پرتو(SHS )به وجود آمده است . نتایج حاصل از تاثیر زمان آسیاب کاری نشان می دهد که باازدیاد زمان آسیاب کاری سرعت موج احتراق افزایش می یابد . همچنین باازدیادمقدار ماده ی اکسید شونده این سرعت افزایش و سپس به یک مقدار ثابت می رسد . شروع فرایند ) ) SHS باقرار دادن یک فیلمان ملتهب از نوع المانهای حرارتـی بـرروی هر مخلوط در مجاورت گاز اکسیژن صورت گرفت .