سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رقیه قربانعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد فتاحی مقدم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

برداشت میوه های کیوی در زمان مناسب باعث افزایش عمر انباری و حفظ ارزش غذایی آن می گردد دراین پژوهش تاثیر زمان برداشت بر کیفیت ماندگاری میوهکیوی رقم آبوت در ضمن انبار داری مورد بررسی قرار گرفت اولین زمان برداشت میوه ها وقتی بود که میزان TSS به 8/5 رسیده باشد پس از آن با فاصله زمانی هر سه روز یکبار در دو مرحله انجام گرفت. میوه ها برداشت شده به سردخانه با دمای 0/5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت 6 هفته منتقل شدند. صفاتی چون درصد کاهش وزن میوه، رنگ پوست و گوشت،TSS/TATATSS، سفتی بافت، EC,PH ویتامین ث و فنل کل در شروع هفته 3 و پایان 6 نگهداری میوه ها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که میوه های برداشت شده در زمان سوم کمترین میزان آب از دست دهی را در طی انبار داری داشتند.