سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آمنه تراکمه – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
شراره نجفیان – دانشجوی دکترای بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار بخش علوم باغبانی دانشگاه آازد اسلامی واحد جهرم
مرضیه نگهبان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی کمیت و کیفیت اسانس رازیانه در سه مرحله از بلوغ میوه های آن می باشد. میوه های رازیانه از نمونه های کشت شده طی سه مرحله از بلوغ برداشت شدند. اسانس ها با روش تقطیر آبی بوسیله دستگاه کلونجر بدست آمدند، و با دستگاه GC/MS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج اختلاف معنی داری را در میزان رطوبت نسبی میوه ها نشان داد. بیشترین میزان اسانس از میوه های سبز بدست آمد(1/37)، اما تجزیه و تحلیل آماری آن اختلاف معنی داری را بین میانگین اسانس میوه های سبز در مقایسه با نمونه های سبز قهوه ای و رسیده کامل نشان نداد. ده، دوازده و نه ترکیب به ترتیب در میوه های سبز، سبز قهوه ای و رسیده قهوه ای شناسایی شد. ای-انتول (86/09- 84/12)، فنکون (8/86-7/13)، لیمونین (3/3-3) و متیل کاویکول (2/7-2/5) ترکیبات عمده اسانس را در تما مراحل تشکیل می دادند.