سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی آهوران – بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین ا
رامین حسینی – بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین ا
رضا ضرغامی – بخش کشت بافت و تراریختی ژن، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ک

چکیده:

جنین زائی سوماتیکی یک روش موثر در تکثیر گیاهان در شرایط درون شیشه می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات زمان نمونه برداری (تیر، مرداد و شهریور) بر القاء جنین زائی سوماتیکی بنه های مادری زعفران انجام شد. ریز نمونه ها در محیط کشت جامد MS حاوی 3% ساکارز و غلظت های مختلفی از هورمون های BAP و NAA کشت شدند و سپس در دمای 22 درجه سانتی گراد و تاریکی نگهداری شدند. تشکیل کالوس های جنین زا، 8 هفته پس از کشت مشاهده شد. مقایسه تشکیل کالوس های جنین زا در سه زمان متفاوت نشان داد که سرعت تشکیل جنین ها در یک محیط کشت یکسان، متفاوت است. بیشترین جنین زائی با میانگین 99% در بنه های جمع آوری شده مرداد مشاهده شد. بنه های تیر با میانگین 81% و بنه های شهریور با میانگین 35% به ترتیب در مرتبه دوم و سوم بودند