سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جبرائیل تقی نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)
علی محمد برقعی – استاد و مدیرگروه ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات ت
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا عادل زاده – عضو هیات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)

چکیده:

پنبه گیاهی با سیستم ریشه ای مستقیم است که توانایی نفوذ در اعماق خاک را به منظورتامین آب و مواد غذایی دارد. با این حال فشردگی خاکهای زراعی به دلیل افزایش مقاومت به نفوذ، جرم مخصوص ظاهری خاک و نیزکاهش خلل وفرج و نفوذ آب موجب کاهش میزان رشدونمو و تولید محصول می شود . بنابراین در تحقیقی تاثیر عملیات زیرشکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد پنبه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تیمارS0فقط شخم با خاک ورز برگرداندارS1- زیرشکنی تاعمق ۳۵-۳۰+خاک ورز برگدارندار و s2- زیرشکنی تا عمق ۵۵-۵۰+خاک ورز برگردارندار و چهارتکرار انجام گرفت برای تعیین تاثیر عملیات زیرشکنی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد پنبه پارامترهای جرم مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروط، درصد رطوبت خاک ، ارتفاع بوته و عملکرد پنبه اندازه گیری شد . نتایج تجزیه واریانسنشان داد زیرشکنی باعث کاهش معنی دار شاخص مخروط در عمق های ۲۰-۱۰ و ۵۰-۲۰ به ترتیب درسطح احتمال ۵% و ۱% گردید و از نظر جرم مخصوص ظاهری اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد . با این حال تیمارهای زیرشکنی بیشترین کاهش این شاخص را به دنبال داشته اند.. تجزیه واریانس عملکرد و اجزای آن نشان داد از نظر عملکرد وش در سطح احتمال ۵% و از نظر صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱% اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها وجود دارد و بیشترین ارتفاع بوته۸۶/۲۷ سانتی متر مربوط به زیرشکنی به عمق ۵۵-۵۰ سانتیمتر بود