سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرحمان محمدخانی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
وحید روحی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این بررسی اثر چهار تیمار مختلف شامل شاهد، ساکارز(5%)، اسید سیتریک(3%) و سولفات آلومینیوم (3%) و زمان تعویض محلول (تعویض روزانه و یک روز در میان) برروی قابلیت نگهداری و قابلیت فروش چهار رقمگل رز شاخه بریده ( Maroussia, Mi Amory and Orange Juice Angelina, ) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه ای مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تعویض روزانه محلولها از بین محلولها طول عمر انباری گل ها را در مقایسه با تعویض یک روز در میان به طور مهنی داری افزایش می دهد. در تعویض روزانه محلولها از بین محلولهای مورد استفاده، در درجه اول اسید سیتیریک و بعد از آن با اختلاف ناچیزی سولفات آلومینیوم بیشترین تاثیر را در حفظ کیفیت گل از نظر قابلیت فروش داشته اند. در حالیکه در مورد قابلیت نگهداری اثر سولفات آلومینیوم بیشتر از اسید سیتریک بوده است. بطور کلی از بین ارقام مورد مطالعه، رقم Orange juice بیشترین قابلیت فروش و نگهداری را نشان داد، در صورتیکه رقم Angline کمترین قابلیت فروش و نگهداری را به خود اختصاص داد.