سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید خدابخش زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور بم
سینا خدابخش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد کرمان واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق از نظریه اصل شتاب انعطاف پذیر، برای تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 1391-1360 استفاده شده است . به منظور بررسی روابط بلند مدت تابع تقاضا سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و با توجه به تناسب ویژگی های داده های مورد مطالعه ، از الگوی هم انباشتگی جوهانس – جوسیلیس استفاده شده است . نتایج حاصل از تخمین تابع بلند مدت نشان میدهد پس ازنداز و ارزش افزودده بخش کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست . همچنین به ازای یک درصد افزایش در سرمایه گذاری دولتیدر بخش کشاورزی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی 1.45 درصد افزایش می یابد و کشش تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به مانده اعتبارات بانکی بخش کشاورزی برابر با 0.64 است . همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش یک درصدی در نرخ تورم میزان سرمایه گذاری خصوصی را 0.13 درصد افزایش می دهد .