سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه فرهادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی
قربانعلی روشنی – استادیار پژوهش

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخص سطح برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و زون خشک بخش هوایی و در دو رقم زیتون کورونیکی و آربوکوئین آزمایشی با پنج سطح شوری 2، 4 ، 6 ، 8 ، 10 دسی زیمنس بر متر و پنج ترکیب مختلف نمک 100% کلرور سدیم ، 100% کلرور پتاسیم ، 50% کلرور سدیم + 50% کلرور پتاسیم، 75% کلرور سدیم + 25% کلرور پتاسیم و 75% کلرور پتاسیم و 25% کلرور سدیم بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی به همراه تیمار شاهد در سه تکرار و به صورت گلدانی انجام شد. با افزایش سطح شوری از کمتر از 1 دسی زیمنس بر متر در تیمار شاهد به شوری 2 دسی زیمنس بر متر شاخص سطح برگ و وزن خشک بخش هوایی بطور معنی داری کاهش یافت ولی در شوریهای بیشتر از 2 دسی زیمنس برمتر کاهش تدریجی بود. میزان سدیم نیز با افزایش درصد کلرور سدیم در ترکیب نمک بصورت معنی داری افزایش یافت.