سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدبهزاد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
یزدان حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

از مهمترین خصوصیات بذر قدرت جوانه زنی آن است. بذر بیشتر گیاهان دارویی دارای خواب می باشند. بنابراین ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها یک امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک و سرما بر جوانه زنی بذور زیره سبز (Cuminum cyminum L) آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک ها یکامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 0، 7 و 14 روز سرما دهی و غلظت جیبرلیک اسید 0و100و200 قسمت در میلیون (ppm) بود. درصد جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار سرما بردرصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در سطح 5 درصد و بر متوسط جوانه زنی در سطح 1 درصد معنی دار بود و نتایج مقایسه میانگین نشان داد تیمار 14 روز سرما بیشترین اثر را بر درصد جوانه زنی داشته است. اثر اسید جیبرلیک بر سرعت و متوسط جوانه زنی در سطح 1 درصد معنی دار گردید و بیشترین سرعت جوانه زنی بدون سرمادهی در غلظت 100ppm به درست آمد.