سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه یزدان پناه – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کمبود آب از محدودکننده ترین عوامل تولید محصولات زراعی در سراسر جهان است . کشور ایران دارای تنوع آب و هوایی زیادی است و این درحالی است که دو سوم زمین های کشاورزی ایران در مناطق نیمه خشک قرار دارند که عملا با تنش خشکی مواجه هستند . در این مناطق دستیابی به ارقامی که قادر به رشد و نمو و تولید مثل بالا باشند بسیار مورد توجه است.گیاه جو، گیاهی است که در شرایط سخت از لحاظ زیستی ، عملکرد مناسبی از خود به جایمی گذارد . به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کم آبی بر عملکرد بیولوژیک و اقتصادی جو و نیز بدست آوردن وزن هزار دانه در این گیاه، آزمایشی مزرعه ای در سال 0931 در روستای کریم آباد از توابع شهر جوپار ، استان کرمان درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی ، در 9 تکرار و با اعمال تنش های آبیاری در 5 سطح شامل آبیاری بیش از نیاز آبی) I1 (، در حد نیاز آبی ) I2 (،با تنش ملایم) I3 (،با تنش متوسط) I4 (و با تنش زیاد) I5 (انجام گرفت. کلیه ی عملیات کاشت بر اساس دستورالعمل های موجود انجام گرفت.برداشت ها نیز در زمان های مناسب انجام شد .اطلاعات این طرح در نرم افزار MSTATC آنالیز شدند . نتایج طرح نشان داد که اعمال سطوح مختلف کم آبی هم برعملکرد بیولوژیک و هم اقتصادی جو تاثیر معنی داری داشت. در هر دو عملکرد در سطوح I1 و I2 اثر معنی داری دیده نشد ولیاز سطح I3 این اثر به وضوح مشاهده شد و در سطوح I4 و I5 نیز نسبت به هم تفاوت چندانی مشاهده نگردید. در نهایتبهترین سطوح از لحاظ عملکرد ، سطوح اول و دوم شناخته شدند . همچنین در خصوص وزن هزار دانه ،تنش خشکی I1 و I2 با سایر تنش ها اختلاف معنی داری داشت و در تنش خشکی I5 42 کمترن میزان وزن هزار دانه / با متوسط 90بدست آمد