سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نگار سیم کش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر رامین – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تنش خشکی 0، 0/05-، 0/15-، 0/3-، 0ه/49-، 0/73- مگاپاسکال بردرصد و سرعت جوانه زنی بذور خیار رقم دانیتو و نیز تاثیر مقادیر دیگری از خشکی 0، 0/15-، 0/49-، 1/03-مگاپاسکار بررشد و خصوصیات رویشی گیاهچه های خیار پژوهشی بصورت اسپیلیت پلات در زمان و در قالب کاملاتصادفی در دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد با کاهش مقدار پتانسیل آب درصد جوانه زنی کاهش و متوسط زمان جوانه زنی وزمان لازم برای T50 جوانه زنی بذور افزایش یافت گرچه کاهش مقدار پتانسیل آب تاثیر منفی بر جوانه زنی بذور داشت اما درصد جوانه زنی تحت خشکی 0/05- تا 0/3- مگاپاسکال تفاوت زیادی با بذور شاهد نداشت بنابراین می توان خیار را در مرحله جوانه زنی بذر جزء گیاهان تا حدودی مقاوم به خشکی طبقه بندی کرد. شرایط خشکی هم چنین باعث کاهش تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک برگها و ساقه های گیاهچه های خیار شد. با کاهش مقدار پتانسیل آب میزان کلروفیل در برگها افزایش یافت و گیاهچه های تحت تیمار با 1/03- مگاپاسکال بیشترین میزان کلروفیل در برگها را داشتند.