سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدرضا قربانی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
احمد طاطار – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سمیه سالاری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این آزمایش با هدف تعیین اثر استفاده از عصاره گیاه خرفه بر سیستم ایمنی مرغان تخمگذار انجام شد. یکصد و بیستقطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین (W36) از سن 44 تا 52 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار و 5 تکرار برای دریافت جیره پایه همراه با سطوح صفر، 0/1، 0/2 و 0/3 درصد عصاره هیدروالکلی خرفه گروه بندی شدند. به ممنظور بررسی سیستم ایمنی هومورال مرغها در هفته های 6 و 8 از شروع آزمایش محلول SRBC (0/5 میلی لیتر سوسپانسیون 20%) تزریق شد و 7 روز بعد از هر تزریق جهت بررسی پاسخ ایمنی خونگیری بعمل آمد. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن سطوح مختلف عصاره خرفه تأثیر معنی داری بر پاسخ آنتی بادی اولیه علیه سوسپانسیون گلبولهای قرمز گوسفندی نداشت (P>0/05). ولی از نظر عددی تیمارهای 0/2 و 0/3 درصد بیشتر از سطح 0/1 و گروه شاهد بودند. تیتر آنتی بادی ثانویه تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و تیمار 0/1 درصد عصاره نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0/05) و از لحاظ عددی بیشتر از سایر گروه های آزمایشی بود اما تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت (P>0/05) نتایج این آزمایش حاکی از آن است که استفاده از افزودنی های گیاهی باعث بهبود سیستم ایمنی مرغ های تخمگذار می گردد.