سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یگانه بصیری – کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اعظم وحیدی – کارشناس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تربچه و اسفناج دو گیاه روز بلند هستند که دارای رشد سریع بوده و پس ازاتمام رشد رویشی و بلوغ مورفولوژیکی وارد فاز زایشی و گلدهی می شوند دما و فتوپریود از اجزای اصلی محیط هستند که اثرشان در طول تاریخ کشت قابل بررسی است کافی و همکاران 1384 از آنجا یی که نوع پوشش های پارچه ای برروی رشد گیاهان تاثیر زیادی دارند لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر پوششهای یکبار مصرف پارچه ای پزشکی بر جوانه زنی و رشد تربچه و اسفناج می باشد دراین ازمایش سریعترین جوانه زنی در هر دو گیاه تربچه و اسفناج با اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد در زیرپوشش قهوه ای حاصل شد اما در نهایت کمترین تعداد وطول برگ رشد بعد از جوانه زنی در همین پوشش پارچه ای اتفاق افتاد.